VnExpress

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Nguồn : Nhà xuất bản GTVT