VnExpress

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1:

Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn : Nhà xuất bản GTVT