VnExpress

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1:

Khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Nguồn : Nhà xuất bản GTVT