Thứ bảy, 25/9/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm:

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam