VnExpress

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1:

Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm:

Nguồn : Nhà xuất bản GTVT