Thứ bảy, 25/9/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam