Thứ bảy, 28/11/2020

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam