Thứ ba, 28/5/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “Khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam