Thứ tư, 27/10/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam