Thứ tư, 4/10/2023

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam