Thứ hai, 25/10/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào dưới đây?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam