Thứ bảy, 18/5/2024

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam