Thứ hai, 29/11/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

“Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam