Thứ năm, 1/12/2022

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam