Thứ hai, 29/11/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Trong các khái niệm dưới đây khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam