Quảng Nam

 
Lũ quét gây thiệt hại tại các tỉnh miền Bắc như thế nào
Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa công bố tình hình lũ quét tại các tỉnh miền Bắc phá hủy nhiều nhà cửa, công trình giao thông.