Đề cử ôtô của năm theo phân khúc

Chỉ lấy những xe ra mắt tháng 12/2022 - 11/2023

Những phân khúc chưa đủ số lượng đề cử

Những phân khúc chưa đủ 3 xe ra mắt trong năm, Ban tổ chức sẽ không chấm giải phân khúc đó. Tuy nhiên
các mẫu xe này vẫn được tham gia vào vòng bình chọn Ôtô của năm toàn thị trường.