Đầu năm 2021, hội nghị nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ra 18 Ủy viên Bộ Chính trị. 6 người sau đó thôi nhiệm vụ. Sau khi bầu bổ sung 4 thành viên hôm 16/5, Bộ Chính trị hiện có 16 người.