Thứ bảy, 3/6/2023
Thứ sáu, 13/1/2023, 12:30 (GMT+7)

Tướng của chúa Nguyễn có tài xem thiên văn như Khổng Minh

Nếu như Khổng Minh nổi danh với ‘thuyền cỏ mượn tên’ thì vị tướng này nhờ giỏi xem thiên văn đã công thành, phá lũy thắng lợi.

Trùm Sò