youtube

 
Tuyến metro số 1 đang thiếu nợ nhà thầu 500 tỷ
Chờ ngân sách trung ương quá lâu, TP HCM lại phải tạm ứng 500 tỷ đồng để thanh toán gấp cho nhà thầu.