xu hướng fintech

  • 6 xu hướng FinTech trong năm 2017

    6 xu hướng FinTech trong năm 2017

    Không chỉ riêng Việt Nam, sự phát triển của FinTech trên thế giới cũng mới trong giai đoạn đầu và đang tiếp tục định hình với 6 xu hướng chính trong năm 2017.