Hòa thượng Thích Thanh Nhã thuyết pháp về tích Vu Lan

16/8 | lượt xem
Chữ Hiếu cần được thể hiện trong hàng ngày chứ không phải chờ đến tiết Vu Lan mới nghĩ đến cao lao cha mẹ.

Chuyên mục