Chôn tiền dưới đất đến mục nát

9/8 | lượt xem
Để giữ an toàn cho đồng tiền của mình, một gia đình người Trung Quốc đã chọn giải pháp chôn tiền dưới đất.

Chuyên mục