Nhân viên ngành điện cắt cáp tại tủ viễn thông

14/11 | lượt xem
Hai nhân viên dùng kìm lớn để cắt cáp internet tại một tủ chứa gắn trên cột điện.

Chuyên mục