Thứ hai, 30/9/2013 | 15:58 GMT+7
|
Thứ hai, 30/9/2013 | 15:58 GMT+7

Hội nghị Trung ương 8 sẽ thông qua chiến lược bảo vệ tổ quốc

Sáng 30/9, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội, và sẽ thông qua chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; thành lập các Tiểu ban bầu cử cho Đại hội Đảng XII.

Lần họp này sẽ thông qua các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và tài chính, ngân sách năm 2014; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về kinh tế, xã hội với trọng tâm là 3 khâu đột phá gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; quy chế bầu cử trong Đảng; thành lập các Tiểu ban bầu cử cho Đại hội Đảng XII.

Hội nghị kéo dài đến ngày 9/10 này sẽ cho ý kiến về Hiến pháp; Báo cáo kiểm điểm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2013; công tác nhân sự; các công việc quan trọng được thực hiện từ Hội nghị Trung ương 7 đến nay; chất vấn và trả lời chất vấn.

t1-2764-1380528021.jpg
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI sáng 30/9. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm. Tổng Bí thư đã nêu 5 vấn đề mang tính gợi mở, cần quan tâm xem xét, thảo luận.

Về phát triển kinh tế-xã hội, Trung ương cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2 năm 2014-2015, nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Để thống nhất nhìn nhận bức tranh thực về kinh tế-xã hội 2013, Tổng bí thư đề nghị bám sát kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, thực tiễn của đất nước, của bộ, ngành, địa phương, phân tích kỹ tình hình, chỉ rõ những kết quả đã đạt được trong 9 tháng và dự báo cả năm 2013.

Việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế-xã hội, cần tập trung đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, kịp thời của việc các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, ngay sau Đại hội XI đã quyết định chuyển nhiệm vụ trọng tâm từ phát triển nhanh sang ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó chỉ rõ những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định cụ thể đâu là nguyên nhân chủ yếu, có tính quyết định.

Tổng bí thư đặt câu hỏi: phải chăng thời gian qua việc tái cấu trúc 3 lĩnh vực ưu tiên theo tinh thần kết luận của Hội nghị Trung ương 3 được triển khai một cách bị động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ổn định, cho nên chưa thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra; tới đây cần phải tiếp tục có những điều chỉnh và kiên trì tiến hành một cách bài bản, căn cơ hơn, gắn với tái cấu trúc tổng thể nền kinh tế? Coi đột phá về thể chế, cải cách các chế độ và thủ tục hành chính, chống phiền hà, sách nhiễu là khâu trọng yếu, bảo đảm phát huy đầy đủ, đúng đắn cơ chế thị trường, tạo xung lực mới cho phát triển nhanh và bền vững?

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, cần bàn bạc thật kỹ, đánh giá thẳng thắn, đúng thực trạng, những thành tựu, kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần chấn chỉnh. Đặc biệt là tập trung xác định rõ hơn nội hàm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị vì Hiến pháp là văn kiện chính trị-pháp lý cơ bản điều chỉnh những quan hệ xã hội trọng yếu nhất, có tính nền tảng, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ; là đạo luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự ổn định chính trị- xã hội và chủ quyền quốc gia.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào từng chương, điều và toàn văn dự thảo; đồng thời tập trung cho ý kiến đối với một số vấn đề còn có các phương án lựa chọn khác nhau, tạo sự thống nhất cao, sớm hoàn thiện toàn văn Dự thảo.

Tổng bí thư chỉ rõ, việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là hết sức cần thiết, nhằm phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống tình hình và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông đề nghị Trung ương cần tập trung đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm... và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung, phát triển một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tình hình mới.

Trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng đề cập một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng sẽ được xem xét, quyết định tại Hội nghị lần này như xem xét, quyết định việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

Về Quy chế bầu cử trong Đảng, Tổng bí thư nêu rõ, Hội nghị Trung ương 2 (khóa XI) đã quyết định nâng thẩm quyền ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng từ Bộ Chính trị lên Ban Chấp hành Trung ương. Việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản này có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thi hành Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tạo sức mạnh và sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.

Các Ủy viên Trung ương Đảng, đóng góp nhiều ý kiến xác thực để xây dựng, ban hành Quy chế mới hoàn chỉnh hơn, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các Báo cáo, Đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo TTXVN

 
 
Trưng bày hơn 200 kỷ vật về Tổng bí thư Trường Chinh
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907-2017), Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa tổ chức triển lãm "Tổng bí thư Trường
Đức miễn học phí 100% cho sinh viên
Chính sách miễn học phí áp dụng các chương trình học đại học và cao học tại 15 bang, cho phép sinh viên làm thêm 120 ngày trong năm.