Làm cách nào để tán được cô gái kém mình 3 tuổi

Tôi giao tiếp kém, hễ tiếp xúc với người khác giới mà trạc tuổi hay nhỏ hơn vài tuổi là đỏ mặt ngay.