Từ ngày 10/9, tăng mức tiền với người cung cấp tin về mộ liệt sĩ

Người cung cấp thông tin chính xác về mộ liệt sĩ sẽ được bồi dưỡng từ 3 đến 10 triệu đồng.