Tại sao trong sổ đỏ không ghi kích thước ngang, rộng của lô đất?
Trong sổ đỏ tôi lô đất tôi vừa mua có ghi thông tin sổ thửa và bản đồ nhưng không ghi kích thước ngang, rộng. Tôi thắc mắc, đem điều