Dấu chấm trên biển số ôtô có ý nghĩa gì?

Biển xe ôtô từ 5 số có thêm dấu chấm, xin hỏi ý nghĩa hay mục đích của dấu chấm này là gì (Phan Thanh Hiếu).