Thứ sáu, 14/7/2017 | 16:27 GMT+7
|
Thứ sáu, 14/7/2017 | 16:27 GMT+7

Mẹo dùng bàn phím bằng tiếng Anh

Các phím tắt dùng để đóng, mở trang, chọn văn bản, xóa đoạn... thường dùng bằng tiếng Anh.

22 phím tắt với nghĩa tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt được trình bày trong bảng sau:

Phím tắt

Nghĩa bằng tiếng Anh

Tạm dịch

Opening and closing Micro Office docs/Đóng mở ứng dụng Micro Office docs

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh

Create a new document

Tạo văn bản mới

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-1

Open a new document

Mở văn bản

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-2

Save a document

Lưu trữ văn bản

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-3

Save as

Lưu văn bản dưới tên

Moving text around/Di chuyển văn bản

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-4

Select all

Chọn tất cả

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-5

Cut

Cắt đoạn

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-6

Copy

Sao chép đoạn

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-7

Paste

Dán đoạn

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-8

Copy all and paste into a new doc

Sao chép và dán đoạn vào một văn bản mới

Jumping through text/Chuyển đoạn nhanh

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-9

Select text where cursor is placed

Chọn văn bản đặt con trỏ

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-10

Move cursor to start of doc

Di chuyển con trỏ tới đầu đoạn

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-11

Move cursor to end of doc

Di chuyển con trỏ xuống cuối đoạn

Grabbing text/Chọn văn bản

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-12

Select whole line left of cursor

Chọn toàn bộ dòng bên trái con trỏ

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-13

Select whole line right of cursor

Chọn toàn bộ dòng bên phải con trỏ

Fixing a mistake/Sửa lỗi

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-14

Undo

Quay lại

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-15

Delete word after cursor

Xóa từ đứng sau con trỏ

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-16

Delete word before cursor

Xóa từ đứng trước con trỏ

Using the interwebs/Sử dụng cho website trên Internet

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-17

Open a new tab

Mở trang mới

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-18

Jump to the address bar

Chuyển tới thanh địa chỉ

Switching and closing tabs/Chuyển, đóng trang nhanh

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-19

Quickly switch programs

Chuyển nhanh chương trình

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-20

Quickly close window

Đóng cửa sổ nhanh

meo-dung-ban-phim-bang-tieng-anh-21

Quickly return to desktop

Chuyển nhanh về màn hình máy tính

Huyền Trang

 
 
Cấu trúc cảm ơn và xin lỗi khách hàng chuyên nghiệp
Trong môi trường làm việc, một số câu cảm ơn và xin lỗi dưới đây sẽ giúp bạn chuyên nghiệp và để lại ấn tượng tốt với khách hàng.