Thứ tư, 5/7/2017 | 00:00 GMT+7
|
Thứ tư, 5/7/2017 | 00:00 GMT+7

Luyện dùng đại từ không xác định qua 12 câu hỏi

Sau khi hoàn thành 12 câu hỏi điền từ sau, bạn có thể biết cách sử dụng “Everywhere”, “No one”,”Nothing”,…

luyen-dung-dai-tu-khong-xac-dinh-qua-12-cau-hoi

Điền những từ sau vào chỗ chấm (mỗi đáp án có thể chọn hai lần) 

Everywhere

Nowhere

Someone

Anything

Something

Somewhere

Everybody

Anywhere

Nobody

Anyone

Everything  

1. I looked… for my cat, but I couldn’t find it.

2. James called his friend, but… answered the phone.

3. I didn’t go… on the weekend, so I was really bored.

4. Let’s get… to eat after our class.

5. Did you hear that? I think… rang the doorbell.

6. … was on time. No one was late.

7. I didn’t eat… for lunch, so I’m really hungry now.

8. Linda understood… that her teacher said.

9. I had to go because all the shops were closed.

10. … came to school because it was a holiday.

11. Femando wants to go... interesting next summer.

12. Was… at home when you knocked on the door?

Click để xem đáp án

 
 
Cách trả lời câu hỏi 'How does your family mean to you?'
"My family means everything to me", "My parents get my back"... là những gợi ý hay để trả lời câu hỏi: "Gia đình có ý nghĩa thế nào với bạn".