Thứ sáu, 19/5/2017 | 11:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 19/5/2017 | 11:00 GMT+7

6 cụm từ liên quan đến 'mother' và 'father' trong tiếng Anh

Mother tongue là tiếng mẹ đẻ, mother nature dùng để gọi mẹ thiên nhiên, còn father Christmas là ông già Noel...

6-cum-tu-lien-quan-den-mother-va-father-trong-tieng-anh 6-cum-tu-lien-quan-den-mother-va-father-trong-tieng-anh-1 6-cum-tu-lien-quan-den-mother-va-father-trong-tieng-anh-2

Mother tongue/ˌmʌð.ɚ ˈtʌŋ/: Tiếng mẹ đẻ - ngôn ngữ đầu tiên.

Ví dụ: She's lived in UK for years and is completely fluent in English. You'd never guess that German is her mother tongue. (Cô ấy sống ở Anh trong nhiều năm và hoàn toàn thông thạo tiếng Anh. Bạn không thể đoán được tiếng Đức chính là tiếng mẹ đẻ của cô ấy).

Thế Đan