Chờ hoài không thấy cảnh sát phạt, thì ra đó chỉ là cảnh sát giấy.