Làm sao mà khi trời lạnh vẫn có thể ung dung ngồi ngắm cảnh.