Do quá là vô duyên nên Hoài Linh bị Vân Sơn cấm không cho nói chuyện.