'Giáo sư Xoay' có hẳn một công trình nghiên cứu để giúp tránh tắc đường.