Để hỏi về tung tích Quang Thắng, Vân Dung nên đại hiệp Xuân Bắc phải tìm đến Lương Triều Vỹ.