Trong tình huống tương tự, nhiều người sẽ ngượng đến đỏ mặt nhưng chị ấy xử trí rất nhanh.