Hình ảnh Thạch Sanh giương cung bắn đại bàng và những lọ hóa chất cho ta bắt được chữ gì?