Xưa kia ở tuốt trên trời. Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn.