Trong cuộc thi vấn đáp tại một trường hàng hải.
 
Không phải ò ó o o mà chú gà trống này có tiếng gáy hoàn toàn lạ lẫm.