Trong phòng hòa nhạc, một thính giả hỏi người ngồi bên cạnh: