Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ.