Luật sư đang biện hộ cho một người bị buộc tội ăn trộm. Luật sư tranh luận với tòa.
 
Chờ hoài không thấy cảnh sát phạt, thì ra đó chỉ là cảnh sát giấy.