Hai vợ chồng Tèo mắc nợ như chúa chổm, một hôm chủ nợ kéo đến nhà la ó.