Đôi bạn thân hỏi nhau về kết quả điểm thi đại học.
 
Trong tình huống tương tự, nhiều người sẽ ngượng đến đỏ mặt nhưng chị ấy xử trí rất nhanh.