Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi/ Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa.