Sắp Tết, thấy cô bạn thân của mình ngồi ủ rũ, Tũn hỏi: