Sau lần thứ tư tay võ sĩ quyền Anh bị đo ván trên võ đài.