Hai người bạn cùng đi săn trong rừng, bị một con gấu to tấn công.