Có hai anh em nhà nọ chẳng may đá bóng sang vườn nhà bên cạnh.