Mức độ câu hỏi ngày càng khó nếu giải được bạn đúng là thiên tài.