Các con nghiện Facebook không thể từ bỏ mạng xã hội vào bất kỳ giây phút nào còn sống.