Đúng là chỉ có học trò mới nghỉ ra và viết được những đơn xin phép đúng với câu nói 'nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò'.