Ảnh chế hài hước ngày ông Táo chầu trời

Chưa bao giờ đường đi trình diện Ngọc Hoàng của gia đình nhà Táo Quân lại gian truân đến thế!