Có ai tự hỏi con gái khi giật mình thì nét mặt sẽ như thế nào chưa?