21 tuổi đời, lần đầu tiên chúc mừng mẹ ngày 20/10, ai ngờ... chỉ có thể là mẹ yêu.