Có 10 con bò cho vào 9 cái chuồng. Hỏi xây làm sao để mỗi con 1 chuồng...