Cứ từ từ rồi khoai nó cũng nhừ, an toàn là trên hết...