Nếu trả lời hết toàn bộ các câu hỏi chỉ trong một thời gian ngắn và không nhờ đến sự hỗ trợ thì IQ của bạn chắc phải vô cùng