Sài Gòn nắng nóng cháy da, ngoài đường chút xíu... thành ra đen sì.