Ai bảo chỉ loài có cánh mới bay được, xem những loài không có cánh bay cũng rất dễ thương đây này.