Thay vì làm theo yêu cầu của đề bài, học sinh đã trả lời bằng những câu rất "nhất quỷ nhì ma".