Gà nude vì môi trường, chó tập tu tâm dưỡng tính kiêng thịt ăn xương...