Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng... không chịu được khoan điện.