Người đàn ông cầm roi đánh vào bộ áo giáp cạnh vườn cà cho ta bắt được chữ gì?