Tại sao chồng bảo vợ rời khỏi nhà khi đang chat webcam?

Đang chat webcam lúc nửa đêm, chồng đột nhiên bảo vợ lập tức ra khỏi nhà, dọn đến khách sạn ở cho đến khi anh kết thúc đợt công tác.