Có bao nhiêu học sinh giỏi khi biết lớp học đó có 52 người và số học sinh trung bình chiếm 7/13 của cả lớp còn số học sinh khá