Bức ảnh về một lớp học được đặt nghiêng cho ta bắt được chữ gì?