Thay vì thể hiện bài hát để Chí Tài vui lòng thì Trường Giang lại làm ngược lại.