Có ông lão nghèo khổ, bỗng một ngày trở nên giàu sụ.