Hai vợ chồng trẻ bàn nhau về dự tính mua nhà của mình.