Rất nhiều học sinh đưa ra đáp án cho phép tính [40-32:2] là 4!, trong khi một số khác lại cho rằng câu trả lời này là sai. Còn bạn?