Do có công lớn trong việc chăm sóc hoàng hậu Kim Tuyến, công công Chí Tài đã được đức vua Trường Giang trọng thưởng.