Chỉ những người thông minh mới hiểu được điều này.