Một người đàn ông quỳ xuống vái lạy con thạch sùng thì cho ta bắt được chữ gì?