Bảng điểm tổng kết cao tuyệt đối trong một học kỳ có 8 môn, 14 tín chỉ lan truyền trên mạng gây xôn xao.
Được hợp tác bởi: