Thời gian Tết ở bên gia đình chẳng được bao nhiêu, đó là tôi còn phải tránh những hội bạn chơi không thân lắm, cắt bớt những buổi nhậu không