Theo ước tính, mỗi tháng ông lão kiếm được số tiền tương đương 35 triệu đồng nhờ việc ăn xin.