Sau một năm làm việc, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chỉ được trả 36 triệu đồng, tương đương 3 triệu đồng/tháng.