Chúng ta chỉ có thể thông cảm với những ai sinh ra trong nghèo khó chứ không thể coi thường họ. Ta chỉ có thể ganh tỵ với những ai...