Tôi chọn xe Nhật vì bền, ít hư, ít hao xăng và vì tôi ... không thích xe cộ cho lắm.