Không biết tiếng Anh, không biết thuật toán, một thanh niên Trung Quốc tự học lập trình đã hack trộm số tiền  5.250 tỷ đồng.