tịch đề

 
Trèo cây thốt nốt lấy nước làm đường
Thức dậy từ mờ sáng, người nông dân ở An Giang trèo lên những ngọn cây thốt nốt cao chót vót để lấy nước về nấu đường. Mỗi ngày, họ thu nhập khoảng 100 nghìn đồng.