Nhạc thính phòng
 
 
Ông Andrey Kisilenko đánh giá Việt Nam đã trở thành quốc gia hùng mạnh, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong phát triển, chiếm vị trí vững chắc trên trường quốc tế.