Nhà ống ở thành phố
 
Khách Tây thích thú câu cá sấu ở ven Sài Gòn
Chỉ cần rà chiếc cần câu mang mồi xuống nước, lập tức hơn 40 con cá sấu lao đến vây kín chiếc xuồng để tranh mồi.