Hán - Nôm

  • Lớp học Hán - Nôm của các cụ U90

    Lớp học Hán - Nôm của các cụ U90

    Ấm ức vì đứng trước đền miếu, gia phả của họ tộc hay các tài liệu quý mà không hiểu được, hàng trăm cán bộ hưu trí ở Đà Nẵng đã lập thành lớp học chữ Hán - Nôm để nghiên cứu văn hóa, chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa.
 
Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam
Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.