De Gea
 
 
Những người bị nạn trong hầm thủy điện Đạ Dâng, sau khi được cứu thoát, đều được chăm sóc y tế tại chỗ và đưa bằng xe cấp cứu ra ngoài.