các bước giao hợp
 
 
Người đàn ông mắc mồi vào lưỡi câu rồi thả dây qua lỗ nắp cống thoát nước, xong ngồi chờ. Đầu dây bên dưới giật mạnh, con cá quá to không kéo qua lỗ được, ông gọi người phụ giúp.